Mostrando entradas con la etiqueta Sistema de Calidade. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Sistema de Calidade. Mostrar todas las entradas

Sistema de calidade


A procura da calidade do ensino que impartimos é o auténtico valor engadido do noso colexio.


No Colexio de Educación Infantil e Primaria A FRAGA aspiramos a aumentar a satisfacción dos nosos "clientes" —alumnas e alumnos, mestras, mestres e familias— mediante a aplicación eficaz dun sistema de xestión da calidade, e o aseguramento da conformidade cos requisitos establecidos para os diferentes procesos e os regulamentos aplicables.

No ano 2003 pasamos a formar parte da Rede Galega de Centros para a Calidade (G4) impulsada pola Consellería de Educación. En xullo do 2006 acadamos a certificación de calidade por AENOR. O noso centro estableceu, documentou e implementou un sistema de xestión da calidade, e manteno de xeito que a súa eficacia é mellorada de acordo cos requisitos da norma UNE-EN ISO 9001-2008.

Realizamos:
 • Unha medición e análise periódico da satisfacción de clientes.
 • Revisión do sistema da calidade e actualización periódica de procesos.
 • Auditorías internas e externas do sistema da calidade.

Por que entrou o colexio na rede G4?
En primeiro lugar porque todo o centro, a través dos seus órganos colexiados de goberno así o decidiu. Logo porque xa fai moitos anos que estamos preocupados pola mellora da calidade do ensino que impartimos. E sobre todo porque compartimos unha filosofía: podemos facer algo por mellorar as cousas.

Como entendemos a calidade?
A procura da calidade do ensino no noso centro toma como referencia a norma UNE-EN-ISO 9001/2000 con catro notas características:

 • A mellora continua. Da xestión administrativa do centro, pero sobre todo do ensino que impartimos.
  Facer ben as cousas e cada vez mellor.
 • A xestión eficaz. Servizo eficaz a toda a comunidade con evidencia do que facemos e avaliacións periódicas internas e externas.
 • A participación.O noso sistema busca a satisfacción de todos e necesita da participación de todos.
 • O sentido común.Non tentamos enredar as cousas, nin crear falsas burocracias, tentamos facer as cousas ben do xeito máis sinxelo posible.

Así mesmo, queremos destacar que, o noso sistema de xestión da calidade alcanza a totalidade dos servizos de formación que imparte o centro, esto é: 2º ciclo de Educación Infantil e Educación Primaria.

A dirección do centro comprométese a cumprir e facer cumprir os requirimentos que se derivan do establecemento do plan de calidade e a concretar as políticas no Plan Estratéxico do colexio.


A razón de ser do noso centro: MISIÓN

A Misión do C.E.I.P. A FRAGA é formar persoas nos ámbitos intelectual, moral e cívico, que sexan capaces de incorporarse con garantías nas seguintes etapas de formación e no medio social no que viven, baseándose nunha aprendizaxe significativa e individualizada, potenciando a autoestima, educando para a tolerancia e a solidariedade.


O noso centro aspira: VISIÓN

O C.E.I.P. A FRAGA pretende ser un centro de referencia pola calidade do seu ensino, ofertando unha formación integral baseada en principios humanos e metodolóxicos que dean resposta ás demandas da comunidade educativa nesta etapa escolar.


Prioridades educativas: VALORES

O pleno desenvolvemento integral da persoa recollido como obxectivo fundamental da educación implica atención sobre cinco ámbitos: a mente, o corpo, a identidade, o emocional e o social.


Para maior información podedes consultar o MANUAL DE CALIDADE en formato PDF.


O Proxecto Educativo

O propósito do C.E.I.P. A FRAGA é formar persoas nos ámbitos intelectual, moral e cívico, que sexan capaces de incorporarse con garantías nas seguintes etapas de formación e no medio social no que viven, baseándose nunha aprendizaxe significativa e individualizada, potenciando a autoestima, educando para a tolerancia e a solidariedade.


O noso centro pretende ser un centro de referencia pola calidade do seu ensino, ofertando unha formación integral baseada en principios humanos e metodolóxicos que dean resposta ás demandas da sociedade para estas etapas educativas


OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS

 • Ensino individualizado.
  Procurar un ensino individualizado que respecte as capacidades, calidades e circunstancias de cada unha das nosas alumnas e alumnos e que atenda as súas necesidades específicas.
 • Aprendizaxe significativa.
  Promover unha aprendizaxe significativa que conectando cos intereses, motivacións e necesidades do alumnado favoreza a súa integración na sociedade na que vive.
 • Superación das desigualdades.
  Como organización pública que ofrece un servizo á comunidade, tentamos que a educación sexa factor de superación das desigualdades.
 • Tolerancia e Espírito crítico.
  Desenvolver actitudes críticas ante a realidade social e promover o respecto pola integridade, conservación e benestar de tódolos seres vivos.
  Potenciar o crecemento das nenas e nenos no ámbito das relación humanas.
 • Dinamización Lingüística.
  Fomentar o uso da lingua galega nas actividades do centro de cara ao uso normalizado da nosa Lingua .
  Potenciar a presenza no ensino da realidade cultural, histórica, xeográfica, económica, etnográfica, da lingua, da literatura, da arte e do folclore de Galicia.
  Fomentar o uso da lingua inglesa e aspectos relacionados coa súa cultura.
  Promover o uso comunicativo das tres linguas ( castelán, galego e inglés) en contextos reais e significativos aproveitando o compoñente socio-cultural.

 

ORGANIZATIVOS E DE PARTICIPACIÓN

 • Traballo en equipo.
  Manter un clima de relacións que posibilite e favoreza o traballo coordinado de todas e todos e que contribúa a crear unha auténtica comunidade educativa.
  Establecer coas familias canles de información o máis directas posibles, como parte esencial e básica da educación.
 • Xestión transparente e eficaz.
  Orientar a xestión cara a máxima transparencia e eficacia como requisito e garante da participación efectiva de todos os membros da comunidade educativa na vida do centro.
 • Propósito de mellora continua.
  Facer as cousas, e facelas cada vez mellor. Procurar, a través da planificación, a coordinación e a avaliación do noso traballo mellorar a calidade do ensino que impartimos.
  Na nosa idea de mellora todas as achegas son necesarias, porque perseguimos a satisfacción de todos.
 • Apertura á sociedade.
  Potenciar a apertura da escola á comunidade e o coñecemento da escola na comunidade.
  Promover a valoración e conservación do patrimonio histórico e cultural, signo de identidade colectiva e individual.

 

ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO

untitled